งานรดน้ำขอพรวันสงกรานต์

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทางคณะผู้บริหารฯ และพนักงาน บริษัท ไทยเอเย่นซีเอ็นยีเนียริ่ง  จำกัด พร้อมกลุ่มบริษัทในเครือ เข้าร่วมประเพณีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ โดย ดร.สมศักดิ์   ถนอมวรสิน  ประธานฯ และ คุณศศิธร   ถนอมวรสิน รองประธานฯ ณ ห้องประชุมชั้น M  อาคารวสิน ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ไทยที่มีความสุข