Basic hydraulic system

ไฮดรอลิค มาจากภาษากรีก คือไฮโดร (Hydro) หมายถึง น้ำและออลิส (Aulis) หมายถึง ท่อ ดังนั้นไฮดรอลิค หมายถึงการไหลของน้ำในท่อ

What is hydraulic equipment?

ไฮดรอลิค เป็นเรื่องที่ว่าด้วยคุณสมบัติทางกลของของไหล ซึ่งเป็นการส่งถ่ายกำลังในเชิงกลด้วยของไหลที่เป็นของเหลวหรือน้ำมันไฮดรอลิค

ข้อดี ข้อเสีย ของระบบไฮดรอลิค

ข้อดี ของระบบไฮดรอลิค ระบบไฮดรอสามารถรับแรง (Load) ได้สูงมาก ทั้งในแนวเส้นตรงและแนวหมุน

การใช้รถตัดอ้อยให้ได้ประสิทธิภาพ

การใช้รถตัดอ้อยให้ได้ประสิทธิภาพ ปัจจัยด้านสภาพพื้นที่แปลงปลูกอ้อยที่เอื้ออำนวยต่อการใช้รถตัดมีความสำคัญมาก

กระบอกลม (Pneumatic Air Cylinder)

กระบอกลม (Pneumatic Air Cylinder) หรือเรียกอีกชื่อว่า Actuator คืออุปกรณ์ที่ใช้ลมทำให้ก้านกระบอกลมเคลื่อนที่ไปในแนวเส้นตรง

ระบบนิวเมติกส์เบื้องต้น

ระบบนิวเมติกส์ จะทำงานได้ก็จะต้องประกอบด้วยชุดต้นกำลังในที่นี้เรานิยมเรียกว่า ปั๊มลม จะทำหน้าที่ส่งลมอัดให้กับอุปกรณ์ในระบบนิวเมติกส์