เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564  ดร. สมศักดิ์   ถนอมวรสิน (ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด) อุปนายกสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน พร้อมด้วยผู้แทนสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน คุณไชยไว พูนลาภมงคล (นายกสมาคมฯ), คุณสมเกียรติ   เหล่าทวีสุข (นายกกิตติมศักดิ์เกียรติคุณถาวร) ,คุณกิตติพงษ์   เตรัตนชัย (นายกกิตติมศักดิ์เกียรติคุณถาวร), คุณประจักษ์   ตั้งคารวคุณ (นายกกิตติมศักดิ์ถาวร) เป็นผู้แทนสมาคมมอบเงินบริจาคเพื่อซื้อ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง(High Flow) ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน 5 เครื่อง มูลค่า 1,000,000 บาท โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม   วัฒนชัย องคมนตรี และประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นผู้รับมอบ ณ กระทรวงสาธารณสุข