ผู้บริหาร Thai-A ลงพื้นที่หน้างานเดินหน้าผลักดันธุรกิจพลังงานยั่งยืน

.

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ก.พ. 2566 – CEO ดร. ภาณุ ถนอมวรสิน ลงพื้นที่หน้างานโรงงานผลิต Briquettes ที่ จ. อุดรธานี เพื่อดูกระบวนการทำงานผลิตเครื่องอัดพลังงานชีวมวล และติดตามแนวทางการเดินหน้าขยายผลผลิตเพื่อรองรับตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งการเดินหน้าในครั้งนี้ THAI-A ยังคำนึงถึงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนในส่วนของการกระจายรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นให้ชาวบ้านในพื้นที่มีงานทำ และยังเป็นการผลักดันการเดินหน้าธุรกิจ Go Green เพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐด้านพลังงานยั่งยืนเพื่อให้ประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น