Thai-A มุ่งมั่นส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง

.

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิ.ย. – 1 ก.ค. 66 ที่ผ่านมา Thai-A จัดอบรมอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานจำนวน 2 วัน วัตถุประสงค์ในครั้งนี้คือ

.

– เพื่อให้พนักงานผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน กฎหมายความปลอดภัยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน

– เพื่อให้พนักงานผู้เข้ารับการการอบรมสามารถค้นหาสาเหตุของอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานได้

– เพื่อให้พนักงานผู้เข้ารับการได้ทราบและตระหนัก ถึงการปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

– และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปดำเนินงานให้เกิดความปลอดภัยขึ้นในองค์กรได้

.

โดยในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ขึ้นทะเบียน กับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยเอเย่นซีเอ็นยีเนียริ่ง จำกัด อาคารวรสิน ถ.วิภาวดีรังสิต