THAI-A จัดอบรมสัมมนา Thai-A Standard Program รุ่นที่ 1

.

ประมวลภาพการอบรม Thai-A Standard Program รุ่นที่ 1 จำนวน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 – 14 ก.ค. 2566 ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรภายใน ตั้งแต่ระดับผู้บริหารและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ มาถ่ายทอดความรู้ 9 หัวข้อ โดยมีวัตถุประสงค์หลักและประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมได้รับ ดังนี้

.

1. เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Thai-A มากยิ่งขึ้น

2. เพื่อให้พนักงานมีทักษะในการบริหารงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อพัฒนาทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงานตามแบบอย่างที่ดี

.

ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ได้มีโอกาสเรียนรู้ประวัติความเป็นมาขององค์กร ความเติบโตของธุรกิจ รวมถึงความชัดเจนทิศทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ ณ ห้องประชุมชั้น M สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด อาคารวรสิน ถ.วิภาวดีรังสิต แล้วพบกันใหม่อีกครั้งในการอบรมรุ่นที่ 2 ในเดือนกันยายน ที่จะถึงนี้