Thai-A อบรมผู้ตรวจประเมินภายในระบบมาตรฐานสากล (ISO Auditor Training)

.

คณะผู้บริหาร Thai-A มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ได้จัดให้มีการอบรมผู้ตรวจประเมินภายในระบบมาตรฐานสากล ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001 โดยวัตถุประสงค์และกิจกรรมการอบรม ครอบคลุมในส่วนของ ข้อกำหนดระบบมาตรฐานฯ หลักและวิธีการตรวจประเมินระบบภายใน และมีการจัดทำเวิร์คชอบเพื่อเรียนรู้วิธีการตรวจ Internal Audit ด้วยเอกสาร ตรวจพื้นที่ปฎิบัติงาน และการออก CAR (Corrective Action Request) ซึ่งทักษะเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดต่อตัวผู้เข้าอบรม เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของ Thai-A ในการพัฒนาเสริมทักษะบุคลากรให้เป็นผู้ตรวจประเมินภายในได้อย่างเต็มศักยภาพ สามารถค้นหาข้อบกพร่อง และสามารถกำหนดมาตรการแก้ไขและป้องกันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO ในการพัฒนาระบบคุณภาพ สร้างความเติบโตแข็งแกร่งให้องค์กรอย่างยั่งยืน

.

โดยในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เดชะ มั่นคงติพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญจาก Siam HR ที่มีเกียรติประวัติอันยาวนานในการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO กว่า 20 องค์กร มาเป็นวิทยากร ณ โรงงานเชียงราก ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จ.ปทุมธานี