Thai-A และ SCG เป็นคู่ค้ากันมากกว่า 40 ปี และมีโครงการร่วมวิจัยพัฒนาสินค้า ร่วมกันมากมายในปี 2565 ทั้งสองบริษัทฯ วางแผนขยายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน ผ่านโครงการเครื่องจักรกลที่ ทาง Thai-A มีความถนัด อีกทั้งยังสามารถนำเทคโนโลยีของ Danfoss และ Eaton เข้าประยุกต์เพื่อพัฒนาต่อยอด