ร่วมงานกับ Thai-A

บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด

9 อาคารวรสิน ชั้น 2-3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

ตำแหน่งงงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ควบคุมดูแล และ ปรับปรุงงานบุคคลทั้งระบบ

( ด้านการสรรหาว่าจ้าง, ทะเบียนประวัติ ,เงินเดือน, การฝึกอบรม และสวัสดิการต่างๆ )

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์(ปี) : 3 – 5 ปีขึ้นไป

อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

– มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

– มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงาน

– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ ถ้ามีประสบการณ์การใช้ B-plus จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ทำการผสมสีให้ได้ตาม Spec ของสีเพื่อรอพ่นสี

- ทำความสะอาดชิ้นงานหรือผลิตภัฯฑ์ก่อนพ่นสี

- ทำการพ่นสีให้ได้ตาม Spec

- ตรวจสอบชิ้นงานหลังพ่นสีเสร็จ Spec

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 22 - 35

ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปวส.

ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

– มีประสบการณ์ ด้านพ่นสี อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ดูแลและรักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่เดิม พัฒนาความสัมพันธ์ รวมถึงขยายยอดขายกับกลุ่มลูกค้าเดิมให้มากขึ้น

- แนะนำ สาธิตสินค้า และวิเคราะห์ให้ข้อมูลเชิงวิศวกรรม เพื่อเสนอสินค้าให้เหมาะสมกับกิจการหรืองานของลูกค้า เพื่อสร้างลูกค้าใหม่

- นำสินค้าตัวอย่างไปให้ลูกค้าทดลองใช้งาน

- เจรจาต่อรองเงื่อนไขการขายสินค้า

- ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจการทางด้านการตลาด เช่น การจัดแสดงสินค้า เป็นต้น

- ประสานงานกับฝ่ายเทคนิคในการทดสอบและให้บริการสินค้า

- ดูแลรับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯมอบหมาย

- ประสานงานกับฝ่ายบัญชีในการให้เครดิต และวงเงินของลูกค้ารวมถึงการเก็บเงินลูกค้า

- ติดตามการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 26 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ

ประสบการณ์(ปี) : 0 ปีขึ้นไป

อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

– มีความสามารถวางแผนการขาย และวางกลยุทธ์ในด้านการขายได้เป็นอย่างดี

– มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าที่บริษัทจำหน่ายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

– สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ และมีรถยนต์เป็นของตนเอง

– ติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสินค้า สภาวะคู่แข่งขันและนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

– มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การนำเสนองานขาย และสามารถปิดการขายได้

– มีประสบการณ์ด้าน Sale จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี ยินดีรับพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ทำงานเป็นกะ

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 20 - 30

ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : 0ปีขึ้นไป

อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

– ทำงานเป็นกะได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ดูแลและรักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่เดิม พัฒนาความสัมพันธ์ รวมถึงขยายยอดขายกับกลุ่มลูกค้าเดิมให้มากขึ้น

- แนะนำ สาธิตสินค้า และวิเคราะห์ให้ข้อมูลเชิงวิศวกรรม เพื่อเสนอสินค้าให้เหมาะสมกับกิจการหรืองานของลูกค้า เพื่อสร้างลูกค้าใหม่

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์(ปี) : 3 ปีขึ้นไป

อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

– ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, ไฟฟ้าควบคุมระบบอัตโนมัติ, แมคคาทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ในงานโครงการเกี่ยวกับระบบ Automation อย่างน้อย 3 ปี

– ความรู้หรือประสบการณ์ด้านการออกแบบโปรแกรม PLC, เซนเซอร์, นิวเมติก, ไฮดรอลิก, ระบบอัตโนมัติ หรือวิทยาการหุ่นยนต์

– มีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานภายใต้แรงกดดันได้

– สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

– สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์ และมีความคล่องตัวในการเดินทาง

– พิจารณาเป็นพิเศษ หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ Line. ประกอบรถยนต์ , เครืองใข้ไฟฟ้า และ อื่นๆ

– พิจารณาเป็นพิเศษ หากมีประสบการณ์ใน C++, C#, Python, Visual Basic

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- พัฒนาความสัมพันธ์ และ ดูแลฐานลูกค้าเดิม รวมถึงขยายยอดขายกับกลุ่มลูกค้าเดิมให้มากขึ้น

- นำเสนอสินค้าให้เหมาะสมกับกิจการหรืองานของลูกค้า

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 23-35 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติม

– มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสนใจด้านงานขาย

– สามารถวางแผนและปรับกลยุทธ์ในด้านการขายได้เป็นอย่างดี

– ติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสินค้า สภาวะคู่แข่งขันและนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

– หากมีประสบการณ์ด้านงานขายไฮดรอลิค นิวเมติก หรือ งานขายในอุตสาหกรรมน้ำตาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- นำเสนอสินค้าให้เหมาะสมกับกิจการหรืองานของลูกค้า

- ดำเนินการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการขาย

- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในการทดสอบและให้บริการสินค้า

- ดูแลรับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 22-35 ปี

ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

ประสบการณ์(ปี) : 2 ปีขึ้นไป

อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

– มีประสบการณ์ และ มีความรู้เกี่ยวกับการขายเครื่องจักรกลการเกษตรจะพิจารณาเป็นพิเศษ

– สามารถวางแผนกลยุทธ์ในด้านการขายได้เป็นอย่างดี

– มีทักษะในการเจรจาต่อรอง สามารถนำเสนอสินค้า และ ปิดการขายได้

– สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ ฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- เรียนรู้ระบบ Network, Server และ CCTV

- ตรวจเช็ค ซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- จัดทำเอกสาร สรุปรายงานเกี่ยวกับแผนกไอที

- ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร

- ช่วยเหลืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง , ไม่ระบุ

อายุ(ปี) : 20-25 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ

อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

– เพศหญิง/ชาย อายุ 20 – 25 ปี

– วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

– มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับบุคคลอื่นง่าย อดทน ขยันหมั่นเพียร ละเอียดรอบคอบ และ ตรงต่อเวลา

– มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และองค์กร

– สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อภาพได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายบุคคล

อีเมล์ : personnel@thai-a.co.th

โทร. : 02 691-5900 ต่อ 307 , 364

แฟกซ์. 02 691-5820

https://www.thai-a.com