18 มีนาคม 2565 — พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง บริษัท ไทยเอเย่นซีเอ็นยีเนียริ่ง จำกัด โดย CEO ดร. ภาณุ ถนอมวรสิน กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดย รศ. ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิบดีมหาวิทยาลัยฯ เพื่อความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา กับบริษัทธุรกิจเอกชน ในด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร ในกิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการเกษตรสมัยใหม่และพลังงานทดแทน จัด ณ ห้องประชุมวันวิสาข์ ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก