เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2565 — CEO ดร.ภาณุ ถนอมวรสิน เดินหน้าพัฒนา Thai-A สู่ความเป็นเลิศ เปิดอบรมทำเวิร์คช็อปพนักงานและหัวหน้างานฝ่ายผลิต สร้างความพร้อมในทุกๆด้าน สำหรับการแข่งขันที่นับวันจะทวีความรุนแรงและยากลำบากขึ้นทุกวัน โดยนำเอา ”ระบบ TQM การบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management)” มาเพิ่มศักยภาพการผลิตในโรงงานเชียงราก มุ่งเน้นให้สามารถผลิตสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ ส่งมอบได้ทันเวลา ลดการสูญเสีย ให้เกิดการแก้ไขน้อยที่สุด ลดต้นทุนให้แข่งขันได้ พร้อมเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล ผู้เชี่ยวชาญ ทำงานด้านระบบ TQM มาตลอดระยะเวลากว่า 25 ปี มาช่วยสร้างคุณภาพงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลแก่พนักงานทุกคน

จากนี้ไปฝ่ายผลิตของ Thai-A จะหมุนวงล้อ PDCA Plan Do Check Action นี้อย่างต่อเนื่อง มีการทบทวนแผน และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ค่อยๆทำทีละขั้นอย่างมั่นคงและมุ่งมั่น เพื่อทำให้ระดับของคุณภาพกลับเข้าสู่สภาพดีดังเดิม และดียิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า ฝ่ายขาย รวมทั้งสร้างความสุขในการทำงานให้เกิดขึ้นกับพนักงานทั่วทั้งองค์กร