Thai-A มองเห็นความสำคัญของการปรับโครงสร้างองค์กรและเพิ่มศักยภาพ ทักษะงานด้าน HR โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก Siam HR นำโดย ดร.บัญญัติ บุญญา และทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยให้ความรู้ในการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากร เพื่อให้อยู่รอดในทุกๆ สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยจัดอบรมให้กับผู้บริหารระดับสูง พร้อมร่วมกันทำเวิร์คช็อบ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยเอเย่นซีเอ็นยีเนียริ่ง จำกัด ถนนวิภาวดีรังสิต