THAI-A มุ่งเน้น Quality Awareness เพิ่มทักษะการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านคุณภาพให้กับบุคลากรฝ่ายผลิต เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2565 – Thai-A ให้ความสำคัญการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยจัดอบรมผ่านการทำ work shop โดยนำเครื่องมือ Lean Manufacturing และ Kaizen มาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้านกระบวนการผลิต ด้านคุณภาพ มุ่งเน้นคุณภาพผ่านการควบคุม 4M ดังนี้ Man, Machine, Method และ Materials รวมไปถึงการพัฒนาทักษะของ QC staff team ลดความสูญเปล่า (Downtime) เพื่อนำไปสู่ Action plan และสร้างระบบติดตาม เพื่อไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ำ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เดชะ มั่นคงติพันธ์ ที่ปรึกษาจาก Siam HR ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีประสบการณ์เชี่ยวชาญมามากกว่า 20 ปี เป็นวิทยากรในการอบรม ณ โรงงานเชียงราก ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จ.ปทุมธานี