Thai-A เดินหน้าขยายธุรกิจด้าน Green Energy

.

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2566 – ผู้บริหารบริษัท ดร. สมศักดิ์ ถนอมวรสิน ประธานกรรมการบริษัท และ CEO ดร.ภาณุ ถนอมวรสิน ได้เข้าประชุมหารือกับ Partner หารือการเดินหน้าบริษัทในเครือเกี่ยวกับ Renewable Energy Business Model เพื่อเตรียมก้าวสู่ธุรกิจนวัตกรรมผลิตเชื้อเพลิงจากธรรมชาติแบบเต็มตัวโดยมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความมั่นคงทางพลังงานที่ยั่งยืนในอนาคต และมีเป้าหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนเรื่อง พลังงานสีเขียวของประเทศให้เติบโตมากยิ่งขึ้น