ผู้บริหาร THAI-A เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

.

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2567 – สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ดร. สมศักดิ์ ถนอมวรสิน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอเย่นซีเอ็นยีเนียริ่ง จำกัด พร้อมด้วยบุตรชาย ดร.ชัชนันท์ ถนอมวรสิน รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ และคุณภากร ถนอมวรสิน กรรมการบริหาร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการภาษาและ ห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดนาราบวิทยา ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน