คอล์ยไฮดรอลิค VICKERS No.2319

คอล์ยไฮดรอลิค

NO. 2319

Description : DG4V-5 COILIN CIN 220V/50HZ (ISO4400-DIN43650)

Row Labels : H-VK-ZCO-0052

Brand : VICKERS